Πολιτική Επιστροφών / Υπαναχώρησης

1. Όσοι χρήστες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες από το e-shop μας ως καταναλωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερών από τη παράδοση της παραγγελίας σε αυτούς, με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της φόρμας/εντύπου υπαναχώρησης που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού μέσω email στο dimelis@otenet.gr, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή προϊόν και δήλωση θα παραληφθούν από την Εταιρεία εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη μαζί με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς της συναλλαγής από την οποία επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε (όπως Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης κ.τ.λ).

2. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα και άρα μπορούν να καταστραφούν ή διατρέχουν κίνδυνο να καταστραφούν από την επιστροφή τους χωρίς τη χρήση ειδικού περιτυλίγματος/συσκευασίας που χρησιμοποιεί η εταιρία κατά την αποστολή τους στον πελάτη.  

3. Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή και τις λοιπές διατάξεις.

4. Για την υπαναχώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο θα αποσταλεί συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο email: dimelis@otenet.gr είτε οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση προς την εταιρία μας.

5. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

6. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται, τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:

  • Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεωςαπό το ηλεκτρονικό κατάστημα αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”) δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς φθορές, υπο την πλήρη ευθύνη και δαπάνες του πελάτη.
  • Κατά την επιστροφή μαζί με τα προϊόντα, αποστέλλεται και η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς/πώλησης ακόμα και αν είχε αποσταλεί σε εμάς μέσω email κατά τη δήλωση υπαναχώρησης.
  • Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.
  • Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλει ο πελάτης προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ή αφαιρεθεί η αρχική του συσκευασία, να μην έχει υποστεί φθορές που αλλοιώνουν την χρήση του, να μην έχει λήξει ή να πλησιάζει τη λήξη του, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους.
  • Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την απόδειξη αγοράς και να την προσκομίζει κατά την αλλαγή. Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα.
  • ΠΡΙΝ πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αποστολή προϊόντων ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρηση σας, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας τηλεφωνικά, στο +30 22410 62119 ώστε να λάβετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Κατόπιν της παραλαβής  της δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, το e-shop μας θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

7. Συνέπειες της υπαναχώρησης
Με την εμπρόθεσμη υπαναχώρηση σας, και εφόσον αυτή πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που έχουμε λάβει από εσάς το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε γνώση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την  συναλλαγή, πλην των εξόδων επιστροφής των προϊόντων τα οποία ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ δηλαδή εσάς.

8. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς επιλέξατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη το PayPal, Stripe, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

9. Εφόσον εσείς επιθυμείτε η επιστροφή χρημάτων να γίνει με διαφορετικό τρόπο (από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συναλλαγή), θα επιβαρυνθείτε με τυχόν έξοδα συναλλαγών από το e-shop μας, του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς ποσό της επιστροφής του προϊόντος που ζητήσατε.

10 Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή του αντίτιμου του προϊόντος που μας επιστρέφετε μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα και εξετάσουμε την κατάσταση ή την καταλληλότητα τους.

11. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν θα ικανοποιείται, και το προϊόν ή τα προϊόντα θα σας επιστρέφονται με χρέωση παραλήπτη.

12. Το www.ladomilos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, νομίμως και οποτεδήποτε την πολιτική επιστροφών του, αναρτώντας τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα του. Σε περίπτωση διαρκών επιστροφών από τον καταναλωτή, το www.ladomilos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντος, λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων της εταιρίας μας, ακόμα κι αν η υπαναχώρηση ασκήθηκε σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

13. Εάν δεν τηρηθεί η ως άνω νόμιμη διαδικασία υπαναχώρησης για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και επαναποστολής.

⇓Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης